Firmus

Polski

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG

dla przedsiębiorców obowiązujące w spółce

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „FIRMUS” Sp. z o.o.

1.        Postanowienia ogólne

1.1    Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i  Świadczenia Usług określają zasady, na jakich spółka pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „FIRMUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, sprzedaje towary i świadczy usługi Kupującym, będącym przedsiębiorcami, wskazane w przyjętych zamówieniach lub zawartych umowach.

1.2    Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i  Świadczenia Usług obowiązują w przypadku każdego zamówienia otrzymanego od Kupującego, przyjętego do realizacji przez Sprzedawcę.

2.        Definicje

2.1 Poniższe pojęcia oznaczają:

a) Sprzedawca lub Firmus – spółka pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „FIRMUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, przy ul. Wspólnej 21, 32-300 Olkusz, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000212063, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem NIP: 6372027412 oraz REGON: 356849739, o kapitale zakładowym wynoszącym 250.000 zł;

b) Kupujący – podmiot prowadzący działalność gospodarczą i będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) Prawo przedsiębiorców, będący drugą stroną umowy sprzedaży zawartej z Firmus, zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług;

c) Strony – Sprzedawca i Kupujący;

d) Ogólne Warunki lub OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i  Świadczenia Usług;

e) Umowa – umowa sprzedaży towarów lub o świadczenie usług (w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług), zawarta między Stronami, zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Towarów i  Świadczenia Usług oraz z postanowieniami zawartymi w złożonej Ofercie lub Zamówieniu lub ustalonymi indywidualnie między Stronami;

f) Oferta – dokument wystawiony przez Sprzedawcę i skierowany do Kupującego, zawierający postanowienia zindywidualizowane pod kątem danego Kupującego, w szczególności dane wymienione w pkt. 3.2 poniżej, stanowiący ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego;

g) osoba umocowana – osoba umocowana do składania oświadczeń woli w imieniu Sprzedawcy lub Kupującego, zgodnie z zasadami reprezentacji spółki i przepisami prawa polskiego, w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego, w tym osoba, której udzielono stosownego pełnomocnictwa. Pod tym pojęciem należy także rozumieć osoby działające bez umocowania lub które przekroczyły swoje umocowanie, ale strona w imieniu, której działali potwierdziła ważność zawartej umowy, zgodnie z art. 103 Kodeksu cywilnego.

h) Zamówienie – dokument składany przez Kupującego, zawierający dane wymienione w pkt. 3.3 niniejszych Ogólnych Warunków, potwierdzający postanowienia Oferty.

3.        Oferty i zamówienia

3.1    Umowa zostaje zawarta w ten sposób, że Sprzedawca przedstawia Kupującemu Ofertę, w której zawarte zostaną elementy określone w pkt. 3.2 poniżej, a Kupujący w terminie określonym w Ofercie potwierdza jej otrzymanie oraz przedstawione warunki poprzez złożenie Zamówienia zawierającego elementy określone w pkt. 3.3 poniżej. Momentem zawarcia Umowy jest moment, w którym Zamówienie doszło do Sprzedawcy w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią lub, jeśli Zamówienie jest składane w postaci elektronicznej (np. za pomocą poczty e-mail), gdy zostało wprowadzone do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Sprzedawca mógł zapoznać się z jego treścią. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Zamówienia, a tym samym zawarcie Umowy, na piśmie, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Potwierdzenie zamówienia oznacza, że Sprzedający otrzymał zamówienie oraz przyjął je do realizacji.

3.2    Oferta w rozumieniu pkt. 3.1 powyżej, zawiera zindywidualizowane postanowienia dla konkretnego Kupującego, w tym w szczególności:

a)      oznaczenie Sprzedawcy, w tym w szczególności nazwę, oznaczenie formy prawnej, adres siedziby, oznaczenie właściwego Sądu rejestrowego, numer KRS i NIP, wysokość kapitału zakładowego, zgodnie z aktualnymi danymi rejestrowymi;

b)      numer porządkowy Oferty nadany przez Sprzedawcę;

c)      cenę za towar lub usługę;

d)     określenie towaru lub usługi wraz z nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym;

e)      ilość zamówionego towaru lub rodzaj zamówionej usługi;

f)       w przypadku usług – rodzaj i pochodzenie materiału, z którego ma być wykonany przedmiot umowy, w szczególności czy ma to być materiał pochodzący od Sprzedawcy czy od Kupującego;

g)      termin realizacji zamówienia;

h)      miejsce i warunki wydania oraz odbioru towaru lub realizacji usługi;

i)        termin zapłaty oraz warunki płatności, w tym czy wymagana jest zaliczka lub zadatek;

j)        termin do jakiego Oferta wiąże;

k)      imię i nazwisko oraz podpis osoby umocowanej do wystawienia Oferty.

3.3    Zamówienie składa Kupujący i winno ono zawierać następujące dane:

a)      oznaczenie Kupującego, w tym jego nazwę, w tym - jeśli jest on przedsiębiorcą indywidualnym – imię i nazwisko, oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, dokładny adres, NIP, a jeżeli Kupującym jest spółka prawa handlowego, stowarzyszenie, fundacja lub inny podmiot podlegający rejestracji w  Krajowym Rejestrze Sądowym – numer KRS, oznaczenie właściwego Sądu rejestrowego, imię, nazwisko i funkcję osoby lub osób umocowanych do reprezentowania Kupującego, a także inne informacje wymagane przepisami prawa;

b)      numer oferty Sprzedawcy;

c)      potwierdzenie warunków określonych w Ofercie, w tym w szczególności:

- określenie towaru lub usługi wraz z nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym wynikającym z treści oferty, informacji handlowych lub innych materiałów udostępnionych przez Sprzedawcę;

- cenę za towar lub usługę oraz warunki płatności;

- ilość zamówionego towaru lub rodzaj zamówionej usługi;

- termin realizacji zamówienia;

- miejsce i warunki wydania oraz odbioru towaru lub realizacji usługi;

d)     podpis osoby umocowanej do złożenia Zamówienia.

3.4  Oferta oraz Zamówienie winny być sporządzone na piśmie i mogą zostać przesłane na adres siedziby drugiej Strony lub skanem na adres poczty e-mail drugiej Strony.

3.5  W sprawie nie mają zastosowania przepisy dotyczące składania ofert w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 661 § 4Kodeksu cywilnego (wyłączenie w przypadku składania ofert za pomocą poczty elektronicznej albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość).

 

  1. 4.        Anulowanie zamówienia, wstrzymanie realizacji transakcji

4.1    Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach, wyłącznie za porozumieniem Stron, po uprzednim, pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedawcą.

4.2    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.

4.3    Sprzedawca może wstrzymać się z realizacją sprzedaży lub świadczeniem usługi w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie prawdziwości danych zawartych w dokumentach, braku wpłaty zgodnie z ustalonymi i wymaganymi w ofercie warunkami płatności, w tym braku wpłaty zaliczki lub zadatku na poczet zamówienia.

5.        Ceny, zaliczka lub zadatek

5.1    Ceny podane w Ofercie przez Sprzedawcę są cenami netto „ex-works“, do których zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT).

5.2    Cena podana w Ofercie nie uwzględnia kosztów opakowania, ubezpieczenia, montażu, transportu i wysyłki, o ile wyraźnie nie postanowiono w niej inaczej.

5.3    Sprzedawca ma prawo zażądać od Kupującego wpłacenia zaliczki lub zadatku na poczet zamówienia w celu zabezpieczenia przyszłych należności. Zastrzeżenie zaliczki lub zadatku musi wyraźnie wynikać z treści Oferty.

6.        Warunki płatności

6.1    Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru, usługi w terminie wskazanym w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT, o ile Strony wyraźnie nie postanowiły inaczej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

6.2    W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedawca jest uprawniony do naliczenia odsetek umownych za każdy dzień opóźnienia, w wysokości 10% rocznie.

6.3    Nieuregulowanie należności w terminie określonym w fakturze upoważnia Sprzedawcę do przerwania dostaw towarów lub świadczenia usług i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedawca może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo, od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.

6.4    Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w terminie.

7.        Zastrzeżenie własności

7.1    Sprzedawca zastrzega sobie własność przedmiotu sprzedaży aż do momentu zapłaty przez Kupującego całości ceny sprzedaży, w tym ustalonych między Stronami kosztów dodatkowych.

7.2    Za moment zapłaty uznaje się moment zaksięgowania całkowitej kwoty ceny towaru na rachunku bankowym Firmus.

7.3    Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi w czasie i miejscu określonym w ofercie. Koszty wydania przedmiotu sprzedaży obciążają Kupującego. Wraz z przedmiotem sprzedaży Sprzedawca wyda Kupującemu dokument potwierdzający odbiór (WZ lub specyfikacja).  

7.4    Od momentu wydania przedmiotu sprzedaży na Kupującym ciąży niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przedmiotu sprzedaży.

7.5    Kupujący zobowiązany jest do natychmiastowego zgłaszania Sprzedawcy w razie pojawienia się jakichkolwiek roszczeń lub podjęcia jakichkolwiek działań przez osoby trzecie względem towaru, którego własność została zastrzeżona na rzecz Sprzedawcy i nie przeszła na Kupującego, w tym w zakresie umożliwiającym wniesienie powództwa przeciwegzekucyjnego lub skargi na czynności komornika. Koszty powództwa przeciwegzekucyjnego lub skargi na czynności komornika jak i pozostałe koszty usunięcia skutków działań osób trzecich oraz podjęcia koniecznych działań w celu odzyskania towaru ponosi Kupujący, o ile koszty te nie zostaną zwrócone przez osoby trzecie.

 8.        Wydanie i odebranie towaru

8.1    Towar zostanie wydany i odebrany w terminie ustalonym przez Strony, przy czym wymaga on wyraźnego potwierdzenia przez Sprzedawcę, dokonanego na piśmie.

8.2    Koszty wydania i odebrania towaru obciążają Kupującego.

8.3    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub opóźnienia w wydaniu towaru, jeśli spowodowane jest to działaniem siły wyższej lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Sprzedawcy, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy.

8.4    W każdym przypadku gdy termin wydania towaru nie może być dotrzymany, Kupujący zostanie poinformowany o przewidywanym nowym terminie do jego odbioru.

8.5    Przesunięcie terminu wydania towaru nie stanowi podstawy do anulowania zamówienia. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną w związku z przesunięciem terminu wydania towaru, chyba że wynika ona z umyślnego działania Sprzedawcy.

8.6    W przypadku opóźnienia w wydaniu towaru Sprzedawca jest obowiązany podjąć odpowiednie starania w celu wydania go w najszybszym możliwym terminie.

8.7    W przypadku zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy przez Kupującego, Sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego.

8.8    Kupujący pozostaje  w zwłoce w szczególności, gdy nie wskaże obiektywnie uzasadnionego powodu, dla którego odbiór w danym terminie nie był możliwy.

8.9    W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru przez Kupującego, Sprzedawca może mu naliczyć karę umowną w wysokości 25% wartości towaru. Sprzedawca może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania w zakresie w jakim poniesiona przez niego szkoda przekracza naliczoną karę umowną.

8.10Sprzedawca nie odpowiada za szkody (pośrednie ani bezpośrednie) spowodowane działaniem operatora logistycznego (spedytora).

8.11Ubezpieczenie na wypadek uszkodzeń podczas transportu następuje wyłącznie na życzenie i koszt Kupującego.

 9.        Odbiór wykonanych usług

9.1    W przypadku jeśli przedmiotem umowy jest świadczenie usług Sprzedawca zawiadomi Kupującego o terminie ich wykonania. Zawiadomienie może zostać wysłane pocztą na adres siedziby Kupującego, e-mailem na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub faksem na podany przez niego numer. Kupujący jest obowiązany niezwłocznie potwierdzić odbiór zawiadomienia na jeden z podanym w zdaniu poprzednim sposobów.

9.2    Kupujący obowiązany jest odebrać wykonany przedmiot umowy. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w terminie określonym w Ofercie lub w przypadku jeśli nie został on w niej wyznaczony, niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia o zrealizowaniu zamówienia.

 10.         Rękojmia

10.1     W przypadku wadliwości przedmiotu umowy między Stronami, Sprzedawca dokona, według własnego uznania, naprawy lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad w terminie wyznaczonym przez Firmus. W przypadku jeżeli wadliwość dotyczy jedynie elementu przedmiotu umowy, co do którego możliwa jest jego wymiana na element niewadliwy, Sprzedawca dostarczy Kupującemu w terminie wyznaczonym przez Firmus element zamienny wolny od wad, a Kupujący dokona samodzielnej wymiany tego elementu. Strony wyłączają inne uprawnienia Kupującego przewidziane w przepisach Kodeksu cywilnego o rękojmi, chyba, że wadliwość przedmiotu umowy jest wynikiem umyślnego działania Sprzedawcy lub wada przedmiotu umowy została podstępnie zatajona przez Sprzedawcę.

10.2     Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w przypadku dokonania przez Kupującego lub osoby trzecie, za których działania Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, modyfikacji lub innych ingerencji w przedmiot umowy, na które Sprzedawca nie wyraził uprzednio zgody. Zgoda Sprzedawcy winna być udzielona na piśmie, pod rygorem nieważności.

10.3     Kupujący jest obowiązany dokonać sprawdzenia przedmiotu umowy przy jego odbiorze. W razie stwierdzenia istnienia wad przedmiotu umowy Kupujący winien zgłosić reklamację najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia odbioru lub, w przypadku wad ukrytych, od dnia ich wykrycia. W przypadku niedochowania tego terminu Sprzedawca będzie zwolniony od obowiązków wynikających z rękojmi.

10.4     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę fizyczną przedmiotu umowy w przypadku jego nieprawidłowego montażu lub zastosowania niezgodnego z parametrami technicznymi i właściwościami użytkowymi, ani też w przypadku nienależytego transportu bądź składowania przedmiotu umowy. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za wadliwe działanie przedmiotu umowy w sytuacji, gdy projekt konstrukcji przedmiotu umowy został dostarczony przez Kupującego lub wykonany według jego wytycznych, a wykonanie przedmiotu umowy było zgodne z tym projektem i wytycznymi Kupującego. W przypadku wadliwości przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z wytycznymi Kupującego Sprzedawca może dokonać naprawy przedmiotu umowy w siedzibie Kupującego lub, jeżeli wadliwość dotyczy nadającego się do wymiany elementu przedmiotu umowy, dostarczyć mu element wolny od wad, do samodzielnej wymiany przez Kupującego.

10.5     Sprzedawca może obciążyć Kupującego kosztami powstałymi wskutek zgłoszenia oczywiście nieuzasadnionej reklamacji. Za oczywiście nieuzasadnione reklamacje uznaje się w szczególności:

- takie, w wyniku których nie stwierdzono istnienia wad,

- takie, które dotyczą okoliczności, które w sposób oczywisty, bez konieczności badania przedmiotu umowy, nie obciążają Sprzedawcy,

- wady, których istnienia Kupujący był świadomy przy odbiorze przedmiotu umowy i co do których nie zgłaszał zastrzeżeń,

- okoliczności, co do których odpowiedzialność Sprzedawcy została wyłączona na podstawie postanowień pkt. 9.2 -  9.4 OWS lub innych postanowień umownych między Stronami.

10.6     Sprzedawca nie zapewnia przydatności przedmiotu umowy do określonego zastosowania. Ryzyko przeznaczenia i zastosowania przedmiotu umowy leży wyłącznie po stronie Kupującego

 11.         Poufność

11.1     Kupujący nie może, bez wyraźnej zgody Sprzedającego, ujawniać osobom trzecim jakichkolwiek informacji poufnych uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedawcą.

11.2     Za Informacje poufne uznaje się wszystkie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które nie są powszechnie dostępne, co do których poufność została zastrzeżona przez Stronę lub wynika z kontekstu ich ujawnienia, dotyczące umowy, procesu jej negocjowania oraz wykonania, a także dotyczące Sprzedawcy, jego pracowników, współpracowników oraz podmiotów powiązanych z nim kapitałowo lub osobowo, ujawnione (niezależnie od tego, czy przekazane zostały pisemnie, ustnie, czy jakimikolwiek innymi środkami, i niezależnie od tego, czy bezpośrednio czy pośrednio) przez jedną Stronę („Strona Ujawniająca”) innej Stronie („Strona Otrzymująca”), zarówno przed, jak i po dacie zawarcia Umowy.

11.3     Obowiązek zachowania poufności dotyczy również przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia Umowy pomiędzy Stronami, a kontakty zakończą się na etapie negocjacji. W takim przypadku obowiązek ten obejmuje wszelkie informacje otrzymane lub uzyskane przez Stronę Otrzymującą w toku negocjacji.

11.4     Nie stanowi naruszenia postanowień niniejszego punktu 10 OWS ujawnianie informacji dokonywane przez Stronę zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa.

11.5     Zobowiązania określone w 10.1-10.2 powyżej nie mają zastosowania do informacji poufnych:

a)      które w dniu zawarcia Umowy lub w dowolnym czasie po tym dniu dostały się w całości do wiadomości publicznej w sposób inny niż w wyniku naruszenia postanowień Umowy przez Stronę Otrzymującą lub osób, którym zostały one przez tę Stronę ujawnione, w tym w szczególności na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Strony Ujawniającej;

b)      co do których Strona Otrzymująca może wykazać, że były jej znane z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia Umowy;

c)      które zostaną przekazane Stronie Otrzymującej w sposób prawnie dozwolony przez osobę trzecią inaczej niż w związku z naruszeniem umowy;

d)     które zostaną ujawnione na podstawie przepisów prawa lub wiążącego rozstrzygnięcia jakiemukolwiek organowi administracyjnemu, sądowi lub urzędowi, lub ujawnione na podstawie regulacji polskiego lub zagranicznego rynku papierów wartościowych.

11.6     W przypadku naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy informacji poufnych Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości równej wartości całego zamówienia. Sprzedawca może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania w zakresie w jakim poniesiona przez niego szkoda przekracza naliczoną karę umowną.

 12.         Przetwarzanie danych osobowych

12.1     W zakresie ochrony danych osobowych Sprzedawca prześle Kupującemu klauzulę informacyjną, na podstawie przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”). Klauzula informacyjna może być dołączona do Oferty.

 13.         Postanowienia końcowe 

13.1     Ogólne Warunki stanowią integralną część umowy między Stronami.

13.2     Kupujący jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich pozwoleń, licencji, pełnomocnictw i przestrzeganie wszystkich innych przepisów prawa dla prowadzenia działalności w zgodzie z prawem.

13.3     Sprzedawca nie ma obowiązku informowania o zmianach treści Ogólnych Warunków. Aktualne Ogólne Warunki wydawane będą na każde żądanie Kupującego oraz znajdują się na stronie www.put-firmus.pl.

13.4     Niniejsze Ogólne Warunki i umowy zawarte z Kupującymi podlegają prawu polskiemu. Wszelkie sprawy sporne związane z treścią lub wykonaniem Ogólnych Warunków lub umowy będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Sprzedającego.

13.5     Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami przed złożeniem Zamówienia. Składając Zamówienie Kupujący akceptuje postanowienia niniejszych OWS.

13.6     Niniejsze Ogóle Warunki obowiązują od 14.02.2019 r.