Firmus

Polski

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA TOWARÓW I USŁUG

dla przedsiębiorców obowiązujące w spółce

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „FIRMUS” Sp. z o.o.

 

 

1.     Postanowienia ogólne

1.1  Ogólne Warunki Zamówienia zwane dalej OWZ określają ogólne zasady, na których Przedsiębiorstwo Usług Technicznych FIRMUS Sp. z o.o. zwany dalej Zamawiającym, dokonuje zakupu towarów i/lub usług określonych w zamówieniu i stanowią integralną część każdego zamówienia.

1.2  Niniejsze Ogólne Warunki Zamówienia Towarów i Usług obowiązują w przypadku każdego zamówienia otrzymanego od FIRMUS i przyjętego do realizacji przez Sprzedawcę.

2.     Definicje

2.1  Poniższe pojęcia oznaczają:

a)     Zamawiający, Kupujący lub Firmus – spółka pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „FIRMUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, przy ul. Wspólnej 21, 32-300 Olkusz, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000212063, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się numerem NIP: 6372027412 oraz REGON: 356849739, o kapitale zakładowym wynoszącym 250.000 zł;

b)    Sprzedawca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą i będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) Prawo przedsiębiorców, będący drugą stroną umowy zamówienia zawartej z Firmus, zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zamówienia Towarów i Usług;

c)     Strony – Zamawiający i Sprzedawca;

d)    Ogólne Warunki lub OWZ – niniejsze Ogólne Warunki Zamówienia Towarów i Usług;

e)     Umowa –  umowa zawarta pomiędzy Dostawcą i Zamawiającym w wyniku zaakceptowania przez Dostawcę Zamówienia przesłanego przez FIRMUS, na podstawie której Dostawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego towary lub świadczyć na rzecz Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez Zamawiającego usługi określone w zamówieniu.

f)     Oferta – dokument wystawiony przez Sprzedawcę i skierowany do Zamawiającego, zawierający postanowienia zindywidualizowane pod kątem danego Kupującego

g)    Zamówienie – dokument składany przez Kupującego, na podstawie którego Dostawca ma dostarczyć Kupującemu lub podmiotowi wskazanemu przez Kupującego lub świadczyć na rzecz Kupującego lub podmiotu wskazanego przez Kupującego, określone towary lub usługi.

3.     Warunki zamówienia

3.1  Przyjęcie do realizacji każdego zamówienia powinno być potwierdzone pisemnie (pismo, e-mail) przez Dostawcę w terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Brak pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Dostawcę w wyżej wymienionym terminie, traktowane będzie przez Zamawiającego jako milczące przyjęcie przez Dostawcę zamówienia do realizacji na warunkach określonych w zamówieniu.

3.2  Potwierdzenie Zamówienia oznacza przyjęcie niniejszych OWZ.

4.     Warunki dostawy

4.1  Zamówione wyroby/ materiały / usługi zostaną dostarczone przez Dostawcę do miejsca wskazanego w zamówieniu. Dostawca ma obowiązek ubezpieczyć towar od wszelkiego ryzyka w transporcie.

4.2  Dostawca jest zobowiązany do zapakowania towaru w sposób zapewniający dostarczenie przedmiotu w stanie nienaruszonym oraz dołączenia do towaru dokumentów w języku polskim: dowody WZ lub kopia faktury, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, DTR-ki oraz wszystkie inne wymagane dokumenty.

4.3  Brak dokumentów wymienionych w artykule 4 ust.4.2 będzie skutkował uznaniem dostawy za niekompletną do czasu ich uzupełnia i może skutkować wstrzymaniem lub opóźnieniem zapłaty faktury.

4.4  Na dokumentach dostawy tj. WZ, specyfikacja należy przywołać numer zamówienia ze strony Kupującego

4.5  Odbiór towaru będzie możliwy w dni robocze, w godzinach od 6:30 do 15:00, chyba, że w zamówieniu wskazano inaczej.

4.6  Terminy dostaw określone są w zamówieniu. Terminy te są wiążące i po stronie Dostawcy jest ich dotrzymywanie.

4.7  Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli dostawa będzie w ustalonym terminie do dyspozycji Zamawiającego, pod adresem wskazanym w zamówieniu i po potwierdzeniu przyjęcia wyrobu przez osobę uprawnioną do przyjęcia wyrobu.

4.8  Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego i bezpośredniego poinformowania Zamawiającego o wystąpieniu lub zagrożeniu wystąpienia okoliczności, z których wynika, że uzgodniony termin realizacji zamówienia nie może zostać dotrzymany wraz ze wskazaniem przewidywanego okresu opóźnienia i przyczyn jego powstania.

4.9  Jeżeli wystąpienie wady przedmiotu objętego gwarancją spowoduje obciążenie Zamawiającego kosztami postoju instalacji, wówczas Zamawiający obciąży Dostawcę roszczeniami odszkodowawczymi powstałymi podczas postoju instalacji.

4.10              W przypadku nie wywiązania się z umowy, Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary z wynagrodzenia Dostawcy.

4.11              Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym w wypadku, gdy kary umowne określone w zamówieniu nie pokryją poniesionej szkody w pełnej wysokości.

4.12              Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części zamówienia nie zrealizowanego w terminie określonym w zamówieniu bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

4.13              Dostawca, przy realizacji zamówienia ma bezwzględny obowiązek  stosować się do aktualnych przepisów BHP i p.poż. obowiązujących na terenie FIRMUS.

5.     Gwarancja i rękojmia

5.1  Zrealizowanie zamówienia powoduje udzielenie przez Dostawcę gwarancji i rękojmi na dostarczone towary.

5.2  Okres gwarancji biegnie od dnia dostawy lub daty protokołu odbioru/uruchomienia.

5.3  Jeżeli w okresie gwarancji Kupujący uzna, iż przedmiot posiada wady, uprawniony jest do zgłoszenia Dostawcy reklamacji, pocztą elektroniczną lub w formie pisemnej. Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie lub pocztą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia reklamacji. Jeżeli w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego Dostawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że Dostawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.

5.4  Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, usunąć wadę, a gdyby nie było to możliwe – dostarczyć nowy, wolny od wad przedmiot objęty gwarancją lub odpowiednią, objętą reklamacją, jego część i dokonać jego/jej montażu i uruchomienia.

5.5  W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Dostawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w artykule 5 punkt 5.4.

5.6  Dostawca podejmie wszystkie konieczne kroki w celu wymiany lub naprawy wadliwego towaru. Dostawca wykona na własny koszt demontażu wadliwego towaru oraz dokona montażu i uruchomienia wolnego od wad/nowego przedmiotu objętego gwarancją. W sytuacji, gdy możliwe będzie usunięcie wady towaru poprzez jego naprawę, zaś jego demontaż będzie niemożliwy lub zbyt czasochłonny, Dostawca - za zgodą Zamawiającego – dokona naprawy towaru w miejscu jego położenia/zamontowania.

5.7  Jeżeli Dostawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego przedmiotu objętego gwarancją, nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objętego gwarancją, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objętego gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli Dostawca wymienił część przedmiotu objętego gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego korzystać.

5.8  W przypadku wymiany przez Dostawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części na nowy Dostawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru.

5.9  Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego pkt nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu objętego gwarancją na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej reklamacji.

5.10  W wypadku, gdy Dostawca uchybi terminowi usunięcia wady przedmiotu objętego gwarancją, dostarczy Zamawiającemu na swój koszt, na czas usunięcia wady, w tym również poprzez dostarczenie nowego przedmiotu objętego gwarancją lub jego części, urządzenie zastępcze o parametrach i właściwościach nie gorszych niż przedmiot objęty gwarancją, dokona jego montażu i uruchomienia oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego/Inwestora w jego obsłudze w terminie 2 dni roboczych od dnia uchybienia terminowi usunięcia wad.

5.11  Jeżeli Dostawca odmówi usunięcia wady przedmiotu objętego gwarancją lub jego części albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w artykule 5 ust 5.4 lub określonym na podstawie artykułu 5 ust 5.10 i nie dostarczy Zamawiającemu urządzenia zastępczego, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Dostawcy.

5.12  Dostawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad oraz które powstały w związku z zaistnieniem wady.

5.13  Dostawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu zamówienia kartę gwarancyjną.

5.14  Powyższe postanowienia nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych.

5.15  Dostawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały przedmiot zamówienia na okres 24 miesiące licząc od dnia wskazanego w zamówieniu.

5.16  Dostawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez uprawnionego z rękojmi Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba że ustalono indywidulanie z Dostawcą dłuższy termin.

5.17  Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5.18  Wszelkie oświadczenia Dostawcy w przedmiocie wyłączenia rękojmi lub gwarancji pozostają bezskuteczne wobec Zamawiającego.

 

6.     Ceny i płatności

6.1  Ceny podane w zamówieniu / umowie są stałe i nie podlegają zmianom.

6.2  Zapłata wynagrodzenia nastąpi po otrzymaniu prawidłowo wystawionych i we właściwym terminie faktur VAT,   z terminem płatności ujętym na zamówieniu oraz po dostarczeniu wymaganych dokumentów ujętych w artykule 4 ust.4.2 wówczas, gdy dokumenty te nie zostały dostarczone wraz z dostawą zamówienia.

6.3  Wszystkie faktury Dostawcy zawierać muszą dane niezbędne w świetle przepisów o podatku VAT oraz numer zamówienia. Faktury bez podanego numeru zamówienia uznane będą za nieprawidłowe i nie stanowią podstawy do zapłaty.

 

7.     Podwykonawstwo

7.1  Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie zachowania osób i podmiotów trzecich, którymi się posługuje przy wykonywaniu zamówienia tak, jak za swoje własne działania lub zaniechania.

 

8.     Poufność

8.1  Strony zobowiązują się traktować jako ściśle poufne wszystkie warunki zamówienia, a także informacje wzajemnie uzyskane od siebie lub w inny sposób w związku z zamówieniem, w szczególności wszelkie informacje techniczne, handlowe lub inne dotyczące działalności Zamawiającego, które są informacjami poufnymi i w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane przez Dostawcę do innych celów niż związane z realizacją zamówienia, ani przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody pod rygorem nieważności Zamawiającego, tak w trakcie realizacji zamówienia, jak również po jej zakończeniu. Zobowiązanie zachowania  poufności  trwa  po  wykonaniu dostawy przez okres 5 lat.

 

9.     Odstąpienie od realizacji zamówienia

9.1  W przypadku odstąpienia od realizacji Zamówienia z winy Dostawcy, FIRMUS ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wartości netto Zamówienia. Kara umowna nie zamyka FIRMUS Sp. z o.o. drogi prawnej do rekompensaty z tytułu poniesionych strat i utraconych zysków.

 

10.  Postanowienia końcowe

10.1  Strony obowiązuje prawo polskie, a sądem właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów związanych z zamówieniem jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

10.2  W sprawach nie uregulowanych niniejszym postanowieniem OWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące akty prawne.

10.3  Zamawiający  nie ma obowiązku informowania o zmianach treści Ogólnych Warunków. Aktualne Ogólne Warunki wydawane będą na każde żądanie Sprzedającego oraz znajdują się na stronie www.put-firmus.pl.